പട്ടം കെട്ടി
കാറ്റിൽ പറത്തി
പൊട്ടിയ പട്ടം
എങ്ങോ മറഞ്ഞു
വീശിയ കാറ്റും
ദൂരേയ്ക്കകന്നു
പട്ടം പറത്താൻ
വീണ്ടും തുനിഞ്ഞു.

Habeeb Ashraf
Latest posts by Habeeb Ashraf (see all)

COMMENT