ഡൽഹിയിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടി ഭരണം നിലനിർത്തി.

(വലുതായി കാണാൻ ചിത്രത്തിനു മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക)
V V Nithinraj
Latest posts by V V Nithinraj (see all)

COMMENT